พ.ย. 15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ย. 06

กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ต.ค. 29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือก มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่ประกาศกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
( นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.ย. 25

ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

 

<= สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ

      หรือคลิกที่นี่ => https://goo.gl/mGp9cJ

ก.ย. 25

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

➡ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

➡ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ก.ย. 20

ประกาศ!! ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ ATM

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 และรหัส57 สามารถดำเนินการทำบัตรประจัวนักศึกษาในรูปแบบของบัตร ATM ได้เช่นกันโดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาดำเนินการ ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โดยมีค่าทำเนียบในการออกบัตร 100 บาทเท่านั้น!!

ก.ย. 11

ปฏิทินการศึกษา 2561

ก.ย. 11

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

ก.ย. 04

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2560 (รอบแก้ i)

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา2560
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ