ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 : 9 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

หลักสูตรฐานการสมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ (ใช้รับรองผลการศึกษา 4 – 5 เทอมได้ครับ)
4.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120
หรือโทร098-602-2754

ก.ย. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มาดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำดับรายชื่อก่อนดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ส.ค. 18

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน
2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
3.พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ

***ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อข้างต้น พ้นสภาะการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ส.ค. 04

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis

ก.ค. 10

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.ค. 07

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 รอบ i

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2561 รอบ i
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 28

การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการแต่งกายในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศทางแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 26

กิจกรรม “ให้ความรู้การใช้ระบบงานบริการการศึกษา ESS”

Page 1 of 712345...Last »