พ.ย. 10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

 

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ต.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1 
➡ เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
🎬 ีวีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
📌 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์

รอบที่ 2 : ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2563 ⬇

 

 

 

ประกาศผลโควตา 2563
➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new
 ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  

หมายเหตุ::

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารการสมัครเรียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160
โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158

 

หลักฐานการสมัครเรียน

1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1    ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1    ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  1    ฉบับ
5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ   จำนวน   1  ฉบับ
****หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ย. 12

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 ีวีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี  ป.โท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ย. 08

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย
 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
🎬 วีดีโอขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 📌คลิกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ย. 05

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พ.ย. 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ย. 04

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน

➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึกษา

ต.ค. 18

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา 2563
 ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ต.ค. 16

ประกาศพ้นสภาพ 1/2562

➡ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เพิ่มเติม 1/2562

➡ ประกาศยกเลิกการพ้นสภาพนักศึกษา 1/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ต.ค. 16

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ต.ค. 09

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา


 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Page 1 of 812345...Last »