ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

>> คลิกเพื่อดูประกาศ <<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัคร

คลิกเพื่อสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัคร

คลิกเพื่อสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 2-63

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2-63

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 2-63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน
    (พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
  2. พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน
    (พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
  3. พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
    (พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศยื่นสำเร็จการศึกษา

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 วีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา

📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ประกาศ เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศยื่นสำเร็จการศึกษา

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 วีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี  ป.โท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน