พ.ค. 22

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560  สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                
 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ คลิกดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1087

พ.ค. 11

ประกาศ!!ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2561

<<คลิกเพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2561>>

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1079

พ.ค. 08

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

 << คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร >>

หมายเหตุ :ให้ผู้ประสงค์ด้วยตนเองได้ที่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสาน
อาจารย์ ดร.จรินยา ขุนทะวาด       โทรศัพท์ 091-0642083
อาจารย์ ดร.นฤวัตร  ภักดี              โทรศัพท์ 088-5713922
อาจารย์ ดร.ปราณี  ศรีราช            โทรศัพท์ 098-0978235
อาจารย์รัชฎาวรรณ  อรรคนิมาตย์  โทรศัพท์ 085-4611959

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1050

ม.ค. 07

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง) สามารถได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://ess.skc.rmuti.ac.th/RMUTI/Admission/Applicant/InfoAdmission.aspx

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร (ฉบับแก้ไข)👈👈

 • เอกสารในการสมัครเรียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.ใบแสดงผลการเรียน
  4.รูปถ่าย 1นิ้ว 3แผ่น
  5.ค่าสมัคร 200 บาท
 • กรณีสมัครออนไลน์
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการสมัครเรียนรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี 📌
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 📌
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 📌

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=846

พ.ย. 13

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

 • ระบบTCAS
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/2 รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/2
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1
รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบในรอบ Portflio1/2 มาทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

 

 

 • ระบบโควตา
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรหัสผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ2 ระดับ ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรหัสผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ2 ระดับ ปริญญาตรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบโควตา รอบ 1 / 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.60

โควตารอบที่ 2 ในวันที่มาทำการสอบให้นำเอกสารมาด้วยดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบแสดงผลการเรียน

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

 1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
 2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรายงานตัว  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
โทรศัพท์ : 098-6022754

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

พ.ค. 09

ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษา ระบบTCAS รอบรับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS)  รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน โดยรับสมัครผ่านระบบของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

รายละเอียดการรับสมัคร

 

คลิกเพื่อดูคู่มือการสมัคร

<<>>
คลิกเพื่อสมัครเรียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1065

เม.ย. 30

ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)

  <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครรอบขยายเวลา >>>

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
1.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปริญญาตรี
2.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวส.
3.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวช.

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1031

เม.ย. 11

ประกาศรายชื่อนักศึกษษที่ทำการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 ระบบรับตรง

ประกาศขึ้นทะเบียนนักศึกษารับตรง61

<< คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียน >>

หมายเหตุ :: ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่วิทยาเขตสกลนครในระหว่าง 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 15.30น. ณ อาคารสำนักงานคณะบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย วิทยาเขตสกลนคร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร หรือโทรศัพท์ 098-6022754

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
1.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปริญญาตรี
2.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวส.
3.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวช.

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1020

เม.ย. 02

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS รอบรับตรงโควตา

 

 <<< คลิกเพื่อสมัครเรียน >>>

 

👉👉ประกาศรับสมัครและรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร👈👈

👉👉คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบ TCAS👈👈

ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ที่สมัครเรียนหลักสูตร 4-5ปี ต้องสมัครผ่านระบบ TCAS (เท่านั้น) 
สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmi…/eApplicant/InfoEAdmission.aspx

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1008

มี.ค. 30

ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ :: หากนักศึกษาท่านไหนไม่สามารถดูผลการศึกษาได้เนื่องด้วยไม่ได้ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน สามารถมาดำเนินการเขียนคำร้องขอผลการศึกษาได้ที่แผนกวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น1 ตามเวลาเวลาทำการครับ

<< คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผลการศึกษา >>

เขียนคำร้องแล้วชำระเงินที่แผนกงานการเงิน แล้วนำมายืนที่แผนกงานวิชาการและงานทะเบียนนะครับ

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=996

มี.ค. 27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561

>>คลิก เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื่อก<<

<<คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนีกศึกษาใหม่>>

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

1.วีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่

2.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

<<คลิก>>เพื่อขึ้นทะเบียนนีกศึกษาใหม่

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=986

มี.ค. 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ
****นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตสกลนคร หรือเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างได้เลยนะครับ
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=959

Page 1 of 712345...Last »