ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ระบบโควตา 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ประสงค์ที่กู้ กองทุนกู้ยืม (กยศ.) ให้มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน(ด้วยตัวเอง)ก่อนจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการ
1. สมัครด้วยตนเอง (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์ (เฉพาะคณะอุตสาหกรรมแบะเทคโนโลยี)
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร (รอบรับตรง) 29 พ.ค. 2563
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 7 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5.2 สาขาวิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
 จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
ติดต่อสอบได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาที่ไม่มีการสอบ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ภายใน 5 วันทำการ (นับถัดจากวันที่สมัคร) 1. ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
2. ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
8. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง

➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 

 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             3 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 2/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2
 เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 วีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

PDF Embedder requires a url attribute

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563 ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new อัพเดท

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน))
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนรายวิชาเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแผนกงานการคลัง มหาวิทยาลัยฯ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 การเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน