ก.ย. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร

😛 ➡ คลิกดูจำนวนผู้สมัคร

ก.ย. 11

ปฏิทินการศึกษา 2561

ก.ย. 11

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

Notebook paper and school or office tools on blue vintage wood table for background

ก.ย. 04

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2560 (รอบแก้ i)

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา2560
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 รอบi ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ