ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 2564

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

คลิกเพื่อดูประกาศและคุณสมบัติการสมัครเรียนรอบรับตรง

คลิกเพื่อสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

สมัครด้วยตัวเองสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>ดาวน์โหลด<<

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             1 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง
➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 
 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา 2 ปีการศึกษา 2564

คัดเลือกโดยวิธีการโทรสอบบสัมภาษณ์และคัดเลือกจากคุณสมบัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

รับตรง 64 coming soon

ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สาขาวิศวกรรมโยธา)

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 

คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คัดเลือกจากคุณสมบัติ)

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 

คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ยื่นสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  

นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 

คลิปวีดีโอวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน