ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1 
➡ เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
🎬 ีวีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
📌 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน