«

พ.ค. 22

Print this เรื่อง

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560  สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                                
 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ คลิกดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1087