ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน))
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนรายวิชาเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแผนกงานการคลัง มหาวิทยาลัยฯ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 การเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน