«

»

ต.ค. 31

Print this เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ ๑ ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=204