«

»

ต.ค. 31

Print this เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 วิทยาเขตสกลนคร

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=210