«

»

ต.ค. 31

Print this เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนกันยายน -14 ตุลาคม 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=214