«

»

ก.ย. 20

ประกาศ!! ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ ATM

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 และรหัส57 สามารถดำเนินการทำบัตรประจัวนักศึกษาในรูปแบบของบัตร ATM ได้เช่นกันโดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาดำเนินการ ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โดยมีค่าทำเนียบในการออกบัตร 100 บาทเท่านั้น!!