«

»

ต.ค. 29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือก มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่ประกาศกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
( นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน