«

»

มิ.ย. 08

Print this เรื่อง

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น2 วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

****กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ดำเนินการดังนี้
1. เขียนเอกสารคำร้องมอบอำนาจทางการศึกษาแทน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ คนละ 1 ฉบับ

👇👇👇

ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจทางการศึกษาแทน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669