«

»

มิ.ย. 13

Print this เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

👉👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อ👈👈

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678