«

»

ก.ค. 11

Print this เรื่อง

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

>> ประกาศปฏิทินปีการศึกษา2560 <<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

Comments have been disabled.