«

»

ก.ค. 25

Print this เรื่อง

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง และระดับปริญญาตรี มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถมารับด้วยตัวเองได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตู::::สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาหรือทำบัตรหาย สามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอทำบัตรใหม่ สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายหรือชำรุด คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689