«

»

ส.ค. 08

Print this เรื่อง

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒา
***สามารถส่งตัวแทนหรือหัวหน้าห้องมารับแทนได้

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702