«

»

พ.ย. 07

Print this เรื่อง

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ 
1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

1 ping

Comments have been disabled.