«

»

พ.ค. 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน