«

»

มิ.ย. 06

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2561
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบประกาศนียบัตร ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ