«

»

มิ.ย. 11

ประกาศ!! รับใบประกาศผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562

<<คลิก>> เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่นี้

 

รายชื่อผู้สอบผ่านระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายชื่อผู้สอบผ่านระดับ ปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน