«

»

ม.ค. 07

Print this เรื่อง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง) สามารถได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://ess.skc.rmuti.ac.th/RMUTI/Admission/Applicant/InfoAdmission.aspx

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร (ฉบับแก้ไข)👈👈

 • เอกสารในการสมัครเรียนเพื่อเป็นนักศึกษาใหม่
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.ใบแสดงผลการเรียน
  4.รูปถ่าย 1นิ้ว 3แผ่น
  5.ค่าสมัคร 200 บาท
 • กรณีสมัครออนไลน์
  สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการสมัครเรียนรายงานตัวและขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี 📌
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 📌
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 📌

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=846