«

»

ก.ค. 10

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน