«

»

ส.ค. 18

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน
2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
3.พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ

***ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อข้างต้น พ้นสภาะการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป