«

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 : 9 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

หลักสูตรฐานการสมัครเรียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ (ใช้รับรองผลการศึกษา 4 – 5 เทอมได้ครับ)
4.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=120
หรือโทร098-602-2754