ระบบโควตา

รอบที่ 1 : 9 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2563 ⬇

 

คลิกเพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารการสมัครเรียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160
โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158

 

หลักสูตรฐานการสมัครเรียน

1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1    ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1    ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  1    ฉบับ
5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ   จำนวน   1  ฉบับ
****หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน