ระบบโควตา

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์

รอบที่ 2 :ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคมคม 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2563 ⬇

ประกาศผลโควตา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โควตา รอบที่2NEW
ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
 ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  

หมายเหตุ::

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารการสมัครเรียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
                                          เลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160
                                          โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158

หลักฐานการสมัครเรียน

1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1    ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1    ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  1    ฉบับ
5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ   จำนวน   1  ฉบับ
****หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน