ระบบโควตา ปีการศึกษา2564

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์

รอบที่ 1 : 7 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2564 ⬇

หมายเหตุ::

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารการสมัครเรียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนครเลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160
โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158

หลักฐานการสมัครเรียน
1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1    ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1    ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา     จำนวน  1    ฉบับ
5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ   จำนวน   1  ฉบับ
**หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน