ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียน

 1. RA01 คำร้องทั่วไป.PDF

 2. RA02 คำร้องขอหนังสือรับรอง.PDF
 3. RA03 คำร้องขอบัตรประจำตัวนักศึกษา.PDF
 4. RA04 คำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา.PDF
 5. RA05 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา.PDF
 6. RA06 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ.PDF
 7. RA07-0 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา.PDF
 8. RA08 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.PDF
 9. RA09 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน.PDF
 10. RA10 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะ ย้ายเวลาเรียน.PDF
 11. RA11 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ.PDF
 12. RA12 คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา.PDF
 13. RA13 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร.PDF
 14. RA14 คำร้องขอลงทะเบียนเทียบรายวิชา.PDF
 15. RA15 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า เกินกว่า หน่วยกิตที่กำหนด.PDF
 16. RA16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี.PDF
 17. RA17 คำร้องขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา.PDF
 18. RA18 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษา.PDF
 19. RA19 คำร้องขอเอกสารหนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน.PDF
 20. RA20 ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร.PDF