ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียน

ประเภทคำร้อง

⬇ RA01.คำร้องทั่วไป.PDF  

⬇ RA02.คำร้องขอหนังสือรับรอง.PDF  

⬇ RA03.คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา.PDF  

⬇ RA04.คำร้องขอลาออกพักการศึกษา / รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา.PDF 

⬇ RA05.คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา.PDF  

⬇ RA06.คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ.PDF  

 RA07.คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา.PDF  

⬇ RA08.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน.PDF  

⬇ RA09.คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน.PDF  

 RA10.คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะ ย้ายเวลาเรียน.PDF  

 RA11.คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ.PDF  

⬇ RA12.คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา.PDF  

⬇ RA13.คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร.PDF  

⬇ RA14.คำร้องขอลงทะเบียนเทียบรายวิชา.PDF  

⬇ RA15.คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า / เกินกว่าหน่วยกิจ ที่กำหนด.PDF  

⬇ RA16.คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดรายวิชาเลือกเสรี.PDF  

⬇ RA17.คำร้องขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา.PDF  

⬇ RA18.คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษา.PDF  

⬇ RA19.คำร้องขอเอกสารหนังสือมอบอำนาจรับเอกสารทางการศึกษาแทน.PDF  

⬇ RA20.ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร.PDF  

⬇ RA21.ใบตรวจสอบภาระหนี้สิน.PDF

⬇ RA22.คำร้องเอกสารขอเงินประกันของเสียหาย.PDF