Print this หน้า

ประกาศ

»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม
»» ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อส่นราชการภายในกองกลางของสำนักงานอธิการบดี
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังของสำนักอธิการบดี
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ 2558 
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2557
»» ประกาศ มทร. อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
»» ประกาศ มทร.อีสาน ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. 2549
»» ประกาศ มทร.อีสาน นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=21