ข้อมูลบุคลากร

บุคคลลากร


นางสุกัญญา  สีเมือง
หัวหน้างานบริการการศึกษา


นายอภิเดช  ดอนอ่อนเบ้า
หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

………………….                                                                                     
………………นางสาวนันธิดา  พรมวงศ์                                     นางพรนิภา    แก้วมุงคุณ                                 นางกาญจน์อมล   วงศ์พิมพ์
……………….เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        นักวิชาการศึกษา                                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

……………………………………………..                                            
………………………………………………นายวินัย  ไตรพิมพ์                                               นางสาววัลภา  นรสาร
……………………………………………เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                            นักวิชาการศึกษา