ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง และระดับปริญญาตรี มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถมารับด้วยตัวเองได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตู::::สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาหรือทำบัตรหาย สามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอทำบัตรใหม่ สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายหรือชำรุด คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

>> ประกาศปฏิทินปีการศึกษา2560 <<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

มิ.ย. 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

👉👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อ👈👈

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678

มิ.ย. 08

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น2 วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

****กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ดำเนินการดังนี้
1. เขียนเอกสารคำร้องมอบอำนาจทางการศึกษาแทน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ คนละ 1 ฉบับ

👇👇👇

ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจทางการศึกษาแทน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669

พ.ค. 18

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
         นักศึกษากลุ่ม ปวส. เฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเทียบโอน (2-3 ปี) เท่านั้น

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<<

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


วันที่ 23-25 มิถุุนายน 2560 

    สัมภาระที่นักศึกษาต้องเตรียม ดังนี้
     1.ชุดนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
     2. ชุดลำลอง จำนวน 2 ชุด
     3. ของใช้ส่วนตัว 
     4. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)

หมายเหตุ : วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. รายงานตัว ณ อาคารกิจการนักศึกษา

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=662

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงปีการศึกษา2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส.และปริญญาตรี

***หมายเหตุ : ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 4ปีและ 5ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2ปี และ 3 ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=645

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

(คลิกเพื่อ) ตรวจสอบราชื่อและห้องสอบ (คลิกเพื่ออ่าน) ข้อปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

***นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย สามารถติดต่อขอได้ที่ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ***นักศึกษาสามารถ Login เข้าสอบระบบสอบด้วย Usesword และ Password เดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย (ตัวอย่าง Usename : rann.th , Password : 123456 )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=639

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560 เพิ่มเติม

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี


****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย

ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=635

มี.ค. 20

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการราบงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

 ****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=630

ก.พ. 28

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2560 รอบโควตา(ขยายเวลา)

สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์สามารถชำระเงินนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)
หากนักศึกษาไม่ทำรายการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาโควตา

**ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียน ได้ที่ >>> คลิก<<<

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในวันและเวลาตามที่กำหนด

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=604

Page 2 of 512345