ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 ีวีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี  ป.โท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการ
1. สมัครด้วยตนเอง (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์ (เฉพาะคณะอุตสาหกรรมแบะเทคโนโลยี)
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร (รอบรับตรง) 29 พ.ค. 2563
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 7 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5.2 สาขาวิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
 จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
ติดต่อสอบได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาที่ไม่มีการสอบ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ภายใน 5 วันทำการ (นับถัดจากวันที่สมัคร) 1. ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
2. ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
8. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง

➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 

 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             3 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย
 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
🎬 วีดีโอขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 📌คลิกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พ.ย. 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน

➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1 
➡ เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
🎬 ีวีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
📌 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา 2563
 ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศพ้นสภาพ 1/2562

➡ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เพิ่มเติม 1/2562

➡ ประกาศยกเลิกการพ้นสภาพนักศึกษา 1/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา


 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน