พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

ต.ค. 24

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=741

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบ TCAS👈👈

ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ที่สมัครเรียนหลักสูตร 4-5ปี ต้องสมัครผ่านระบบ TCAS (เท่านั้น)
สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmi…/eApplicant/InfoEAdmission.aspx
และนักศึกษาที่สมัครหลักสูตร 2-3ปี สมัครได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/quota/
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=722

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครโควตา 2561👈👈

👉👉ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนโควตา👈👈

👉👉คลิกเพื่อสมัครเรียนออนไลน์👈👈

ระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
นักศึกษาที่สมัครโควตา ระดับปวช. ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3ปี
สมัครได้ที่  http://fit.rmuti.ac.th/quota/ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754 
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=718

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

 

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2559 รอบแก้ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

ส.ค. 08

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒา
***สามารถส่งตัวแทนหรือหัวหน้าห้องมารับแทนได้

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702

ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง และระดับปริญญาตรี มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถมารับด้วยตัวเองได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตู::::สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาหรือทำบัตรหาย สามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอทำบัตรใหม่ สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายหรือชำรุด คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

>> ประกาศปฏิทินปีการศึกษา2560 <<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

มิ.ย. 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

👉👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อ👈👈

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678

มิ.ย. 08

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น2 วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

****กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ดำเนินการดังนี้
1. เขียนเอกสารคำร้องมอบอำนาจทางการศึกษาแทน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ คนละ 1 ฉบับ

👇👇👇

ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจทางการศึกษาแทน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669

Page 2 of 512345