มิ.ย. 26

กิจกรรม “ให้ความรู้การใช้ระบบงานบริการการศึกษา ESS”

มิ.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ➡ วิดิโอ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ➡ <<<คลิก>>> เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระได้ที่แผนกงานการคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เวลา 08.30 – 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 19

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่รหัสนักศึกษา 62 ทุกชั้นปี นำส่งเอกสารเพื่อทวนสอบการสำเร็จการศึกษา

คลิกเพื่อตรวจสอบอักษรย่อแต่ละสาขา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 12

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ปีการศึกษา 2562   
คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน    
วีดีโอขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา    

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 11

ประกาศ!! รับใบประกาศผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562

<<คลิก>> เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่นี้

 

รายชื่อผู้สอบผ่านระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รายชื่อผู้สอบผ่านระดับ ปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 11

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2561
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ TCAs รอบที่ 4 Admission

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ➡ วิดิโอ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ➡ <<<คลิก>>> เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ➡ วิดิโอ ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเรียน
➡ <<<คลิก>>> เพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน
 

 

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 10 -12 มิถุนายน  2562 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระได้ที่แผนกงานการคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เวลา 08.30 – 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มิ.ย. 06

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2561
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบประกาศนียบัตร ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

พ.ค. 29

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบ

ให้นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบมาดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบTCAS รอบที่ 4 Admission ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

พ.ค. 16

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

Page 3 of 812345...Last »