เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์

รอบที่ 2 : ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา2563 ⬇

ประกาศผลโควตา 2563
➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new
 ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา

ที่อยู่ในการส่งเอกสารการสมัครเรียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160
โทรศัพท์  042 772 285 ต่อ 1203 มือถือ 098 602 2754  โทรสาร 042 772 158

หลักฐานการสมัครเรียน

1.  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ หรือ download  ใบสมัครได้ที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1    ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  1    ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  1    ฉบับ
5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามคุณสมบัติของสาขาที่ระบุ   จำนวน   1  ฉบับ
****หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มาดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำดับรายชื่อก่อนดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน
2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
3.พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ

***ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อข้างต้น พ้นสภาะการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 รอบ i

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา2561 รอบ i
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 รอบ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการแต่งกายในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศทางแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน