มิ.ย. 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

👉👉คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อ👈👈

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678

มิ.ย. 08

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น2 วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

****กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ดำเนินการดังนี้
1. เขียนเอกสารคำร้องมอบอำนาจทางการศึกษาแทน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ คนละ 1 ฉบับ

👇👇👇

ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจทางการศึกษาแทน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669

พ.ค. 18

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
         นักศึกษากลุ่ม ปวส. เฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเทียบโอน (2-3 ปี) เท่านั้น

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<<

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


วันที่ 23-25 มิถุุนายน 2560 

    สัมภาระที่นักศึกษาต้องเตรียม ดังนี้
     1.ชุดนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
     2. ชุดลำลอง จำนวน 2 ชุด
     3. ของใช้ส่วนตัว 
     4. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)

หมายเหตุ : วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. รายงานตัว ณ อาคารกิจการนักศึกษา

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=662

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงปีการศึกษา2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส.และปริญญาตรี

***หมายเหตุ : ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 4ปีและ 5ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2ปี และ 3 ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=645

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

(คลิกเพื่อ) ตรวจสอบราชื่อและห้องสอบ (คลิกเพื่ออ่าน) ข้อปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

***นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย สามารถติดต่อขอได้ที่ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ***นักศึกษาสามารถ Login เข้าสอบระบบสอบด้วย Usesword และ Password เดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย (ตัวอย่าง Usename : rann.th , Password : 123456 )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=639

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560 เพิ่มเติม

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี


****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย

ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=635

มี.ค. 20

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการราบงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

 ****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=630

ก.พ. 28

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2560 รอบโควตา(ขยายเวลา)

สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์สามารถชำระเงินนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)
หากนักศึกษาไม่ทำรายการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาโควตา

**ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียน ได้ที่ >>> คลิก<<<

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในวันและเวลาตามที่กำหนด

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=604

ก.พ. 01

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559

 

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                                 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 👉ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ👈                พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=567

ม.ค. 20

ประกาศผลรอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงปีการศึกษา2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตร 3ปี และ5ปี (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส.และ ระดับปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 

***หมายเหตุ : ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 4ปีและ 5ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2ปี และ 3 ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

ประกาศ รหัสผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับป.ตรี. (วัน 1 มีนาคม 2560) (เพิ่มเต็ม)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. (วัน 1 มีนาคม 2560) (เพิ่มเต็ม)
ประกาศ ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับป.ตรี. (วัน 1 มีนาคม 2560) (เพิ่มเต็ม)
ประกาศ ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. (วัน 1 มีนาคม 2560) (เพิ่มเต็ม)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. (วัน 1 มีนาคม 2560)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี. (วัน 1 มีนาคม 2560) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี. (วัน 1 มีนาคม 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.,ป.ตรี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวช. (วัน 28 กุมภาพันธ์ 2560) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการคัดเลือก วิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี
(24 กุมภาพันธ์ 2560 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี        (7 กุมภาพันธ์ 2560 )
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. (วัน 7 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 7 กุมภาพันธ์ 2560) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 7 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.,ป.ตรี (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. (วัน 25 มกราคม 2560)
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 25 มกราคม 2560) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 25 มกราคม 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา)  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.,ป.ตรี (วันที่ 20 มกราคม 2560) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อโควตา2(ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 20 มกราคม 2560)


คลิกเพื่อสมัครเรียนรอบรับตรงออนไลน์
ามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2560

คลิกเพื่อกลับไปหน้าแรก

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=547

Page 4 of 7« First...23456...Last »