ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คลิกเพื่อดูกำหนดการต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ประจำปีการศึกษา 2/2562


1.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2562 ยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์ไทยได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563
ยื่นคำร้องที่ www.fit.rmuti.ac.th/postdoc
2.นักศึกษาติดต่อขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขต ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2564
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน
 

ขั้นตอนการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอน การชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 3/2562

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ภาคการศึกษา 3/62


กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาและถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=178
โทร.098-602-2754

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ระบบโควตา 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ประสงค์ที่กู้ กองทุนกู้ยืม (กยศ.) ให้มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน(ด้วยตัวเอง)ก่อนจะดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 2/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2
 เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 วีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

PDF Embedder requires a url attribute