ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ ๑ ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=204

ต.ค. 31

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ) ปวช. ปวส. ป.ตรี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้

  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560.pdf
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=195

ต.ค. 27

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

kingrama9

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=44

Page 5 of 512345