เม.ย. 18

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 11 – 30 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3  พฤษภาคม  2562
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม  2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 14 พฤษภาคม  2562
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 – 19 พฤษภาคม  2562
ลงทะเบียนรายวิชาเรียน 1 – 7  มิถุนายน  2562

 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

เม.ย. 02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 ➡ วิดิโอ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 ➡ <<<คลิก>>> เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระได้ที่แผนกงานการคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

เม.ย. 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562

 คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

เม.ย. 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

มี.ค. 25

ประกาศรายชื่อ ผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน

นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์และชำระเงินได้ทีธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา ในวันที่ 25 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562


สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบ ESS  เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียนไม่ได้
สามารถติดต่อมาได้ที่ 098-6022754

 ตารางเรียน ระดับ ปวส.
501 ออกแบบการผลิต
502 โยธา
504 ไฟฟ้า (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
504 ไฟฟ้า (สำหรับผู้สมัคร ม.6)
505 อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
505 อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้สมัคร ม.6)
506 เทคนิคคอมพิวเตอร์
507 ช่างยนต์ (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
507 ช่างยนต์ (สำหรับผู้สมัคร ม.6)
508 การบัญชี (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
508 การบัญชี (สำหรับผู้สมัคร ม.6)
548 การจัดการ (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
548 การจัดการ (สำหรับผู้สมัคร ม.6)
510 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตารางเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
580 สัตวศาสตร์
581 พืชศาสตร์
582 ประมง
583 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
584 แพทย์แผนไทย
587 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
588 เทคนิคการสัตวแพทย์
589 การบริบาลผู้สูงอายุ
อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี
ตารางเรียน ระดับ ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
525 การบัญชี
537 การบัญชี เทียบโอน
528 การจัดการ-การจัดการทั่วไป
542 การจัดการ-การจัดการทั่วไป เทียบโอน
527 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
540 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ เทียบโอนสาขาวิศวกรรมอุตสหาการ
520 วิศวกรรมอุตสาหการ
521 วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน
531 เทคโนโลยีอุตสาหการ

 

สาขาวิศวกรรมโยธา
516 วิศวกรรมโยธา
544 วิศวกรรมโยธา เทียบโอน

 

สาขาศิลปศาสตร์
529 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
517 วิศวกรรมไฟฟ้า
522 วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน
532 เทคโนโลยีไฟฟ้า
519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
552 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน
530 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
553 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
518 วิศวกรรมเครื่องกล
547 วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน
535 เทคโนโลยีเครื่องกล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

มี.ค. 19

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

มี.ค. 13

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

 

ก.พ. 28

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.พ. 28

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา        จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา          จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว                       จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล      จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ก.พ. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 ➡ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 ➡ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562
 ➡ ลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

Page 5 of 8« First...34567...Last »