ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563 ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ  new อัพเดท

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน))
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนรายวิชาเรียนและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแผนกงานการคลัง มหาวิทยาลัยฯ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 การเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 ีวีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี  ป.โท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย
 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
🎬 วีดีโอขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 📌คลิกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หมายเหตุ:: สำหรับสาขาที่ม่ีการสอบคัดเลือกให้มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 พ.ย. 2562 ตามเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน

➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึกษา