ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนกันยายน -14 ตุลาคม 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=214

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 วิทยาเขตสกลนคร

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=210

ต.ค. 31

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ ๑) นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษา พื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบโควต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=207

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ ๑ ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=204

ต.ค. 31

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ) ปวช. ปวส. ป.ตรี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้

  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560.pdf
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=195

ต.ค. 27

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

kingrama9

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=44

Page 6 of 6« First...23456