ธ.ค. 07

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้
 1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
 2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560
 3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
 4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
 5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
 6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์   >>(คลิกที่นี้)<<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=41

ธ.ค. 07

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

3

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

      ** คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ **

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

 1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
 2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=411

พ.ย. 07

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=275

พ.ย. 04

ประกาศผลโควตา ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559)

นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อ และรหัสผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดยผ่านระบบออนไลน์ได้  ตามลิงค์ข้างล่างนี้ สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2559 – 22 ธันวาคม 2559 
****(เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตา)****

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลโควตา ปี 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิศวกรรมโยธา เพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส.ป.ตรี (วันที่ 7ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส. (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559) ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

        >> คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา <<

 

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

 1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
 2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่

 

 

โทรศัพท์ : 098-6022754

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=244

พ.ย. 03

ขั้นตอนการกรอกประวัติ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=232

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนกันยายน -14 ตุลาคม 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=214

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 วิทยาเขตสกลนคร

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=210

ต.ค. 31

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ ๑) นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษา พื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบโควต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=207

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เรียบร้อยแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ครั้งที่ ๑ ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=204

ต.ค. 31

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ) ปวช. ปวส. ป.ตรี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้

 1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
 2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560.pdf
 3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
 4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
 5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
 6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=195

Page 6 of 7« First...34567