ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบของบัตร ATM ได้ ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

➡ เอกสารขอทำบัตร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.ในกรณี นักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 , 57 ต้องเขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และมีค่าจัดทำบัตรนักศึกษา 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ประกาศ! การขอยื่นสำเสร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  

นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2562  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2561
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สมัครเรียนระบบTCAS ปีการศึกษา2562

➡ ➡ คลิกเพื่อดูคุณสมบัติและสมัครเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือก มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มารายงานตัว ตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่ประกาศกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
( นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

 

<= สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ

      หรือคลิกที่นี่ => https://goo.gl/mGp9cJ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

➡ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

➡ คลิกเพื่อดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์