ประกาศ เปลี่ยนแปลงแทบสีชุดครุยเพื่อใช้ในการยื่นสำเร็จการศึกษา
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา 65
ขยายเวลายื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/64
ประกาศรายชื่อนักศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ รับเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รอบ i
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ข่าวสารงานทะเบียน