พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อประดับปริญญาตรี ระบบโควตา รอบที่1-2 ปีการศึกษา 2565
รับตรง 65 วศ.บ.
รับตรง 65 วท.บ.
รับตรง ปวช.65
รับตรง65
ระบบ รับตรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หมดปัญหาเรื่องเข้าลิงก์ผิดได้ ด้วยแอพฯ APRA.SKC
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแทบสีชุดครุยเพื่อใช้ในการยื่นสำเร็จการศึกษา


ข่าวสารงานทะเบียน