ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบรับตรงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 3/2566
ประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 1/2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 รอบรับตรง
ประกาศรับเอกสารทางการศึกษา 1/2566
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
การขอรับเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางไปรษณีย์
ช่องทางการชำระเงิน


ข่าวสารงานทะเบียน