กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1