ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

ประผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ปีการศึกษา 2567

กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566