คู่มือการใช้งานระบบ ESS (เอกสาร)

คู่มือการใช้งานนักศึกษาใหม่

 1. คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 2. คู่มือ Register เพื่อสร้างรหัสผ่านในการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. คู่มือการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่

คู่มือการใช้งานระบบ ESS

 • คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับอาจารย์
 1. คู่มือบริการอาจารย์ที่ผู้สอน
 2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
 3. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ ESS
 • คู่มือการใช้งานระบบ ESS สำหรับนักศึกษา
 1. การเรียกดูประวัติ
 2. การลงทะเบียนเรียน แบบกระเช้า
 3. การลงทะเบียนเรียน แบบรายวิชา (Section)
 4. การเพิ่มรายวิชา.pdf
 5. การลด-ถอนรายวิชา.pdf
 6. ตารางเรียนตามแผน.pdf
 7. ดูผลการศึกษา.pdf
 8. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา.pdf
 9. ขั้นตอนการย้ายกลุ่ม.pdf
 10. ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียนเรียน-ครั้งที่-2.pdf
 • คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ESS
 1. คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
 2. คู่มือการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 3. ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา