ประวัติการก่อตั้ง วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพื่อตอบสนอ’ความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีประวัติการก่อตั้ง  ดังนี้
พ.ศ.  2535  ได้รับมอบที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตำบลพังโคน โดยอนุมัติของ กระทรวงมหาดไทย จำนวนเนื้อที่ 293 ไร่
พ.ศ.  2536  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่จำนวน 100,000 บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข
พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รักความสุข  เพื่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนคร  พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

พ.ศ.  2538  ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตามราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2538  ฝากนักศึกษาหลักสูตร  วท.บ  (สัตวศาสตร์)  เรียนที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์   หลักสูตร ปวส.  (ช่างก่อสร้าง)   เรียนที่วิทยาเขตขอนแก่น  และหลักสูตร ปวส.(การตลาด) เรียนที่วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา

พ.ศ.  2539  ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่น  มาดำเนินการที่  วิทยาเขตสกลนครและทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  (พระราชวิทยาคม)  วัดบ้านไร่  ต. กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  และดำเนินการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2539 เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)  เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
พ.ศ.  2540  ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร
พ.ศ.  2546  ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาว ภาวีณา ดาฮูจา จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 53 4/10  ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
พ.ศ.  2548  ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
ปัจจุบัน ทำการเรียนการสอนสอน 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ