ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียน

รายการเอกสาร
01.คำร้องทั่วไป.PDF  
02.คำร้องขอหนังสือรับรอง.PDF  
03.คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา.PDF  
04.คำร้องขอลาออกพักการศึกษา / รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา.PDF 
05.คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา.PDF  
06.คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ.PDF  
07.คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา.PDF  
08.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน.PDF  
09.คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน.PDF  
10.คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะ ย้ายเวลาเรียน.PDF  
11.คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ.PDF  
12.คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา.PDF  
13.คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร.PDF  
14.คำร้องขอลงทะเบียนเทียบรายวิชา.PDF
15.คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า / เกินกว่าหน่วยกิจ ที่กำหนด.PDF 
16.คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดรายวิชาเลือกเสรี.PDF  
17.คำร้องขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา.PDF  
18.คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษา.PDF  
19.คำร้องขอเอกสารหนังสือมอบอำนาจรับเอกสารทางการศึกษาแทน.PDF  
20.คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร.PDF (RA21)  
22.คำร้องเอกสารขอเงินประกันของเสียหาย.PDF 
22-1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online.PDF
23.คำร้องเอกสารขอเงินประกันของเสียหาย ระดับปริญญาโท.PDF
24.ใบตรวจสอบภาระหนี้สิน (กรณียื่นสำเร็จการศึกษา)
25.ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง)