ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา


การแต่งกายชุดนักศึกษา ระดับ ปวส.และปริญญาตรี
การแต่งกายชุดนักศึกษา ระดับ ปวช.
การแต่งกายชุดฝึกงาน ระดับ ปริญญาตรี
การแต่งกายชุดฝึกงาน ระดับ ปริญญาตรี
การแต่งกายชุดฝึกงาน ระดับปวส.
การแต่งกายชุดกีฬา
การแต่งกายชุดวัฒนธรรมภูไท
การแต่งกายชุดกีฬา ระดับปวช.
การแต่งกายชุดลูกเสือ ระดับปวช.
ครุยบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ครุยบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครุยมหาบัณฑิต