ชื่อหลักสูตรภาคปกติภาคสมทบอัตราค่าเทอมวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.สาขาวิชาการบัญชี (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
4.สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
5.สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
6.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
7.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (รับ ม.3) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาเมคคาทรอนิคส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
5.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
7.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
8.สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ม.6,ปวช.) 6,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
9.สาขาวิชาการจัดการ (รับ ม.6,ปวช.) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
10.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ม.6,ปวช.) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
11.สาขาวิชาการบัญชี (รับ ม.6,ปวช.) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
12.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและธุรกิจสมัยใหม่ (รับ ม.6,ปวช.) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
13.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (รับ ม.6,ปวช.) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
14.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
15.สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รับ ม.6) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
16.สาขาวิชาประมง (รับ ม.6) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
17.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (รับ ม.6) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
18.สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาลและบูรณาการสุขภาพ (รับ ม.6) 5,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรปริญญาตรี ปกติ 4ปี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รับ ม.6,ปวช.)12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับ ม.6,ปวช.)12,000 / เทอม ข้อเขียน/สัมภาษณ์
3.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รับ ม.6,ปวช.)12,000 / เทอม ข้อเขียน/สัมภาษณ์
4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (รับ ม.6,ปวช.)12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รับ ม.6,ปวช.)12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รับ ม.6,ปวช.)10,300 / เทอม สอบข้อเขียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รับ ม.6,ปวช.)8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการบัญชี (รับ ม.6,ปวช.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต (วท.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
4.สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
6.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
7.สาขาวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
8.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
9.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
10.สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (รับ ม.6) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (รับ ม.6,ปวช.) 8,500 / เทอม ชะลอรับ
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ม.6,ปวช.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาการจัดการ (รับ ม.6,ปวช.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับ ม.6) 12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2ปี
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (รับ ปวส.) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (รับ ปวส.) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (รับ ปวส.) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 2-3ปี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ข้อเขียน/สัมภาษณ์
3.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ข้อเขียน/สัมภาษณ์
4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
6.สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง (รับ ปวส.) 12,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (รับ ปวส.) 10,300 / เทอม สอบข้อเขียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวส.) ปกติ8,500 สมทบ14,400 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต (วท.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (รับ ปวส.) 10,300 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (รับ ปวส.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวส.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
3.สาขาวิชาการจัดการ (รับ ปวส.) 8,500 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
⭐ หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก2) (รับ ปริญญาตรี) 30,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผน ก แบบ ก2) (รับ ปริญญาตรี) 30,000 / เทอม สอบสัมภาษณ์
3.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก2) (รับ ปริญญาตรี) 30,000 / เทอม ไม่สอบคัดเลือก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก2) (รับ ปริญญาตรี) 30,000 / เทอม
หลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณฑิต (วท.ม.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (รับ ปริญญาตรี) ปกติ25,000 สมทบ30,000 / เทอม สอบสัมภาษณ์
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (รับ ปริญญาตรี) ปกติ25,000 สมทบ30,000 / เทอม สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.) ภาคปกติ ภาคสมทบ อัตราค่าเทอม วิธีการคัดเลือก
1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับ ปริญญาตรี) ปกติ30,000 สมทบ40,000 / เทอม สอบสัมภาษณ์