ข้อมูลบุคลากร

นางสุกัญญา  สีเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา


นายอภิเดช  ดอนอ่อนเบ้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


นางพรนิภา แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวนันธิดา  พรมวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางกาญจน์อมล วงศ์พิมพ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกมลวรรณ ใจช่วง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายยุทธศักดิ์  ศรีคิรินทร์ 
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์